نذار بره

        اگه دوسش داري بهش بگو بگو                       اگه تو عاشقش شدي بگو بگو            اگه ميخواي باهاش باشي بهش بگو                   اما فقط دروغ نگو دروغ نگو

                                    نذاربره نذاربره اون عشقته نذار بره

                                     نذاربره نذاربره دوسش داري نذار بره

   واي که به چه زبون بهش بگم                             که عاشقونه دوسش دارم

   اين عشق پاک و بهش ميدم                               آخه عشق و توچشاش ديدم

  اگه با من باشه چي ميشه                                    عاشق ميشم واسه هميشه

                                  نذاربره نذاربره اون عشقته نذار بره

                                  نذاربره نذاربره دوسش داري نذار بره

    حرف دلت رو بگو                                                  مثل يه عاشق بگو

                                توچشماي قشنگش حرفاي باطل نگو

   عشق و بهش نشون بده                                             يه قلب مهربون بده

    توراه عشق و عاشقي                                               يه عشق ناتموم بده

                                نذاربره نذاربره اون عشقته نذار بره

                                 نذاربره نذاربره دوسش داري نذار بره


 

/ 0 نظر / 4 بازدید