کاش

کاش مسير هيچ کس رفتن نشود

کاش هيچ کس فراموش نشود

کاش هيچ کس خاطره ها را نبرد

کاش هيچ کس در حسرت ديدار کسي دق نکند

کاش هيچ کس احساس را حس نکند

کاش هيچ کس عشق را باور نکند

کاش هيچ کس اسير غربت دل نشود

کاش هيچ کس از جاده انتظار رد نشود

 کاش هيچ کس با اتوبوس حسرت نرود

کاش هيچ کس لبخندش را در چشمان کسي حک نکند

کاش هيچ کس هيچ آشنايي را گم نکند


/ 0 نظر / 9 بازدید