پرسش و جواب


((×××× راز عشق ×××××))

در دل بي قرارم امشب ؛ شور دگر دارم
باز امشب در اوج آسمانها كنار مهتابم
مهمان ستاره ها ؛ هم راز آسمانم
ساقيا بيا كه امشب خمار خمارم
درد آشنا ؛ سوز آشنا ؛ سرگشته و حيرانم
ساقيا بريز درجامم
از آن مي كه هيچ نماند؛ از سوز جانم
ريزم بيرون ؛ هرچه دارم از نهاد و اسرارم
تا به ما ه گويم ؛ چيست راز مهتاب ؟
تا به ستاره گويم ؛ چيست راز آفتاب ؟
تا به سبو گويم ؛ چيست راز كهنه شراب ؟
تا به دلبرمهتاب رو گويم ؛ چيست راز عشق ؟

تا پرسش و پرسش از دل حيرانم
تا جواب و جواب از نهانخانه جانانم

ماه گفتم :راز مهتاب ؛ لحظه هاي دلدادگي و راز نياز عاشق در محراب معشوق ؛ در دل سياه شب.

ستاره گفتم : راز خورشيد هديه طلايي و جاوداني حيات است به معشوق .

سبو گفتم : راز كهنه شراب ؛ شعله هاي ارغواني عشق است به معشوق .

و دلبر مهتاب رو گفتم : راز عشق ؛ هم آغوشي نگاه تر عاشق و معشوق است در گذر لحظه ها .
10.gif07.gif05.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید