گره کور

معجزه يك ارتباط سالم و با هم بودن هايمان ، تنها رسيدن به خواسته هايمان نيست. يك ارتباط سالم باعث مي شود كه طرف مقابل من كه تو هستي و نيز خود من به تواناييهاي عميق و دروني خودمان پي ببريم، و دوست داشتن هايمان از ظاهر مادي و جامدات انساني بيرون رفته ورنگ و لعاب معنويت الهي در پيش بگيرد، در واقع يك دوست خوب باعث شادي و جواني روح ما مي شود، باعث مي شود كه تا ابد جوان و زيبا باشيم در صورتي كه طبيعت و ذات انسانها هميشه پا به سوي پيري و كهولت مي گذارد، پس وقتي جوان هستيم و عاشق كه كسي باشد كه دوستت بداريم و كسي باشد كه عاشقمان باشد،عشق دوستي باعث مي شود كه هر روز جوانتر از ديروزباشيد. در رهروي از اين راه عاشقانه بايد كه بلند همت بود چرا كه طلب خواستن در آن هميشگي ايست ،چرا كه بايد اينگونه عاشق بود، كسي را به خاطر امروز بودن با او نخواهدو هرگز كلمه عشق را مثل كاغذ كادو در مغازه احساسات نفروشيد، بلكه هميشه مثل لحظه هاي ناب و زيباي خاطراتتان براي عشقتان ، ناب ترين وجديدترين روز را بيافريد، نازنين بدان كه كمندي كه ازعشقت بر دلم نشسته است با كوره ترين گره هاي دنيا آميخته است و اگر ناراحت نمي شوي اين گره كور را تا آخرين روز سور اسرافيل كور خواهم گذاشت. تونيز سعي در باز كردن اين گره نكن ، باشد كه پايدار باشي مهدي كسي كه .... تو را هميشه نصحيت خواهد کرد به عشق ورزيدن

/ 0 نظر / 10 بازدید