دوست شما ....

 

دوست شما همان دعاي شماست كه مستجاب شده است . مزرعه شماست كه در آن

با عشق دانه مي كاريد و با شكر درو مي كنيد.

سفره طعام و شعله آتشدان شماست زيرا با گرسنگي نزد او مي آييد و در كنارش آرامش

مي جوييد ....

هنگامي كه او سكوت مي كند قلب شما از گوش كردن به آواي قلب او باز نمي ايستد زيرا

در اقليم دوستي همه انديشه ها همه آرزوها و انتظارات بي هيچ كلمه اي به دنيا مي

آيند وميان دو دوست تقسيم مي شوند , با شادي و نشاطي كه در زبان نمي گنجد ....


خليل جبران خليل

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید