دلتنگ تو هستم!.

 

                                      portrait-bits.tcl?user_id=1812906

                    


 سلام!... همه پروانه هايي که دور و برت مي چرخند. همه سيب هاي سرخ همه گلهاي محمدي و همه شعرهاي حافظ سلام هاي من هستند که از اتاق کوچک دلم برايت پست کرده ام.

وقتي از تو مي نوسيم واژه هايم پرنده مي شوند دفترم به رقص مي آيد و آهسته آهسته از پلک هايم خورشيد مي ريزد!

اگر خودخواهي نبود برايت مي نوشتم که خداوند تو را براي دل من آفريده است. براي لحظه هاي آسماني من.... اما چقدر دور؟ ... چقدر فاصله؟.... چقدر انتظار... انتظار... انتظار...

انگار سهم من و تو از عشق همين انتظاري است که مثل يک سيب بين ما تقسيم شده است....

حالا به سيب سرخ عشق فکر مي کنم و به روزهايي که پشت در منتظرند.... زودتر بيا.... دلتنگ تو هستم!.... همين!

 

                         

/ 0 نظر / 47 بازدید