به عشق تو به عشق تو

با يد دل رو به در يا زد

تو كه نيستي

نمي شه شهر شب رو رنگ فر دا زد

چه سخته زند گي بي تو

چه سخته از تو دل كند ن

نمي شه عا شقي معنا بد و نه تو

بد و نه من

ا گه روز ي تو برگر دي

تو چشما م  عشق مي بيني

براي عمر تلخ من تو تنها

عشق شير يني

با گر يه ا لتماس كردم

تو گفتي بر نمي گر دي

خودم رو در به در كردم

نمي د و ني

تو چشما م  عشق و تو ديدي

به ا حسا سم تو  خند يدي

بد و نه  تو ندارم  با ل  پر وا زي

قسم خو ردم  كه بعد از تو به د نيا دل نمي بندم

ميا م هر جا كه تو با شي

به رو يا  دل نمي بند م

قسم خو ردم بد و نه تو

نبينم صبح فر دا رو

 نمي د و ني  و نمي دو ني

غم دل خستگي ها م مو

بد و نه تو  بد و نه تو ندارم

با ل پر وا زي

تو اين شب گر يه هاي تلخ

ندا رم شو  ق آ وا زي

 

بد و نه تو بد و نه تو  ندارم بال

پروازي

 

 

               

                

 

/ 0 نظر / 12 بازدید